Utvidgade skatteregler för
personaloptioner i unga företag

Utvidgade skatteregler för
personaloptioner i unga företag

Möjligheten för företag att rekrytera personal med nyckelkompetenser är viktig för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. För att särskilt hjälpa unga företag att rekrytera och behålla kvalificerad personal aviserade regeringen ett förslag om att utvidga och förenkla reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i budgetpropositionen för 2022.

De viktigaste förändringarna är:

  • Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska i fortsättningen också omfattas av reglerna.
  • En ytterligare förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern. Syftet med dessa förändringar är främst  att förenkla administrationen av personaloptionsprogram.

Läs mer här.